YOU GET WHAT YOU GIVE


Spoločne sa pripravme na veľmi dlhý príspevok, ktorý možno nebude podľa gusta každého z vás - málo fotiek, veľa rečí o jednom nevídanom jave, ktorému ľudia v mojom veku prepadávajú. Láska.

Láska ako taká môže byť chápaná naozaj z viacerých strán. Keďže som ešte nedokončila ani strednú školu, bude sa vám to zdať trocha okaté a príliš ružovo vzaté. Nebudem klamať, že to tak nie je. Bolesti som naozaj ešte nezažila (myslím tej vnútornej), tak sa neviem vžiť do lásky matky, ktorá sa snaží utíšiť svoje dieťa. Nepoznám lásku obetavú, takú, ktorú naše babky alebo prababky museli zažiť počas vojny. Som len obyčajné decko v porovnaní s nimi, ktoré si myslí, že toho vie veľa. A opak môže byť pravdou. Avšak, nemusí.

Dnešná láska medzi dvoma mladými ľuďmi je veľmi zaujímavá. Začína to cez sociálne siete. Aj ja som tak spoznala svojho priateľa. Nevidím na tom nič zlé. Nemyslím však tie zoznamky ako Tinder, tohto veru fanúšik nie som. Často sa medzi mladými stáva, že dokonalosť z fotky neexistuje. Človek sa iba cez slová môže prezentovať kadejako. Fotky z luxusných áut, v obleku. A príde ku vám teplákový frajer na bicykli. Na tento príklad sa však viac hodia dievčatá. Pozvete dievča skrz instagramu alebo facebooku na kávu, vyzerá na čerstvých 20 a až v kaviarni zistíte, že iba končí základnú školu, dokonca ju možno iba začala chodiť (myslím druhý stupeň, samozrejme). Nejde iba o vzhľad, jedná sa aj o prejav. Niekto vám vypisuje celý deň vtipy, stále vás cez správy rozosmieva. A na rande je celý vážny a vy máte pocit, že poslal von svoje dvojča. V mojom prípade to vďaka bohu vyšlo. Neprišiel 160 centimetrový štuplík ani namyslený synček, zlé závery som videla celú cestu autobusom kým sme sa nestretli.


Together let's prepare for a very long and emotional post which you might not like - there aren't many photos and there are lots of words about magical thing everyone is obsessed about. About love.

Love can be explained in many different directions. Because I'm still a student and I still haven't even graduated from high school, my glasses are pink. I won't lie that it's not like it. I didn't go through a lot of pain (I mean the psychical pain) so I can't imagine what would it be to love a crying out loud child. I don't know that kind of love, when you have to giveup a person so important during wars. I'm just a kid in comparison with our moms, grandparents, who thinks knows the best. But I can be wrong. But I don't really have tp-

Today's love between two people can be interesting. It starts through social media every time. I met on social media my boyfriend. There isn't anything bad on it. I don't mean social media like Tinder, I'm not fan of those ones. It happens between the youth that you expect someone to be perfect just because you saw their photo or profile. People introduce themselves better than they actually are. You see a handsome boy with fancy cars wearing a suit in one photo and then when you two are having a dare, man in sweatpants on a bicycle comes to your table. You meet a girl through social media or facebook to have a coffee, she looks 20 in photos but when you start to ask her quastions, you might find out she isn't even a high school student. It's not always just about the way someone looks, it's also about the way people talk and text you. Someone is really funny through the internet, you are laughing all the time. And in real life, he didn't even smile. I was prepared to have a date with 160 cm high daddy's boy when I was having my first date with Daniel. Prototyp dnešného vzťahu vidia jednotvárne ľudia v mojom veku alebo v mojej generácií: 13 ročné deti, ktoré na to idú rýchlejšie ako podaktorý 30 roční ľudia. Skončí to ešte skôr ako to začalo, česť výnimkám. Aj takí sú, aspoň z toho čo vidím. Ale nemôžem zas krivdiť všetkým dievčatám a chlapcom v predoškolskom veku. Asi každý z nás zažil prvú lásku na základnej škole. Rozdiel bol len v jednom - my sme všetko nevešali na facebook. Preto sa nám zdajú divné statusy plné srdiečok a týždňových výročí. V ich svete je to normálne, v našom zase celkom choré.

Možno aj ja som bola taká, keď som bola "mladá", plná nádeje a plná "lásky" v 7. ročníku na základnej škole. O pár rôčikov neskôr vnímam všetko inak. Asi už teda dospievam. Mám kamarátky, ktoré majú dlhé vzťahy, dokonca mohla by som povedať dlhoročné. Jedna, v mojom veku, chodí s priateľom už rok a pol, druhá, o dva roky staršia, už 4 roky. A aj cez sociálne siete, ktoré dokážu byť nástrojom na hádky. im to klape aj v tomto veku. Rešpekt, úcta, dôvera pre nich a ani pre mňa nie sú cudzie slová. Vedia, čo je to sloboda. Pretože: kde sa končí sloboda jedného človeka, tam končí sloboda toho druhého.Zakazovať si, poúčať sa. To nie je dobré. Sama som na to prišla, aj keď mi to možno múdrejší starší pripomínali.


The relationship goals in my age (or younger) are 13 yo kids who are faster than some 30 yo people. It ends even sooner than it started. But I don't mean everybody. There are some kids, who mean it seriously. I can't blame and throw shade at everyone younger than me. I think that everyone has lived a young love. I had mine first love when I was thirteen too. The only difference was that I didn't need to post all the details on facebook. That's why it feels weird to everyone seeing kids posting lots of hearts and wishes to week anniversaries. It's normal in their world, but for us it's weird.

Maybe I was the same when I was "younger", full of hope and full of "love" in 7th grade. A little few more years I'm standing here and thinking about it differently. I guess I'm growing up. I have friends who have long relationships. I could say long but some of them are longer than high school. One of my friends is with the boyfriend a year and half. Other friend, who is two years older than me, has a 4 year relationship. And even though social media are the reason of possible fights, they survived it in this age. Respect, trust are familiar words to them. They know what is freedom of a person. Because where one person's freedom ends, there other's starts. Trying to teach the other or prove them wrong isn't good. I found out by myself although everyone was trying to tell me.


Ak ste vo vzťahu alebo nie, zapamätajte si jednu vec: láska je presne taká, akú si ju urobíte. Môžte ľúbiť z celého srdca, no priateľstvo je všetko, čo sa vám vráti späť. Čo robiť v takej situácií? Ľúbiť naďalej. Môžte skákať z vzťahu do vzťahu len pre ten pocit zaspávať s niekým každý večer v objatí. Ale načo, keď osoba, ktorá na vás spolieha a ponúka vám celý svoj svet na dlani, nie je tá, s ktorou to je to pravé orechové. Môžete naopak lásku odmietať. Človeku, ako hovoria slobodní mládenci a devy, je slobodnému najlepšie. Ale určite zmenia aj tí raz názor. Veď slobodní sa dá byť aj vo vzťahu. Ak nechcete aby vám priateľka zakazovala fajčenie, kamarátov alebo iné veci, tak asi máte pravdu. Správna žena vie, že zakazovaním sa nič nevyrieši. Pokiaľ niekomu niečo zakazuješ, chce to ešte viac. Pokiaľ ho necháš s krídlami naplno otvorenými, vždy sa vráti tam kam patrí. Možno k tebe, možno nie. Aj taká je láska.

Ľúbte, milujte, buďte presne takí, akí chcete byť. Ale hlavne ŠŤASTNÍ.


Single or happy in a relationship, remember one thing: you get what you give. You can love somoene with your whole heart but they could only give you their friendship back. What to do then? Continue loving. You can jump from a relationship to another relationship just because you want to sleep next to someone hugging. But why do that when the other person is giving you the whole world in their hands isn't the right one for you. You can decline love. A young person, girl or boy, might love being free. But one day, they will change their minds. Being free? You can be free in a relationship too. If you don't want to fight over smoking or your friends with your bf/gf, then don't. The right woman knows that if she would fight with you, you would want to smoke even more. If you are trying to let him be free, he/she will always come back. Maybe to you or maybe not. That's how love is.

Love with your heart and be the way you are. But please be HAPPY.


Bari


Komentáre

Zverejnenie komentára